Toàn cơ quan dự Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học: 2017 - 2018